Forskningen: Kör gärna slut på din fossilbil, sen köp en elbil

Foto: Alexander Grishin/Pixabay

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har försökt att besvara den stora frågan: Är det värt att skrota bensin- eller dieselbilen i förtid till förmån för en elbil? 

Forskarna kommer fram till att det finns tydliga fördelar med att påskynda skiftet till elbilar. Bland annat skulle det märkas i säkrare trafik och lägre utsläpp. Men en skrotningspremie som skulle påskynda en sådan process skulle också medföra stora kostnader. 

– Enligt våra beräkningar är det inte lämpligt att införa en skrotningspremie i Sverige. Vi har räknat på olika scenarier där en genomsnittlig bensinbil eller diesel skrotas ut i förtid och byts till elbil, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nackdelen är att en för tidig skrotning av bilar skulle medföra ett omedelbart ökat behov av nya resurser. Idag är nämligen stora resurser upplåsta i bilarna som redan rullar på vägarna – ofta i flera decennier.

Kapitalkostnaden för att skrota ut bilar i förtid kan enligt forskarna bli högre än den samhällsekonomiska nytta som skulle kunna erhållas. Den delen av ekvationen kan alltså vara svårare att räkna hem och i vissa fall kan det vara värt att ”köra slut på bilen”.

Studien är dock tydlig i två punkter:

  • ”Om bensinbilar skrotas ut efter kortare tid än dagens genomsnitt (som är 17-19 år) och de ersätts med elbilar, så skulle det minska utsläppen av växthusgaser samt vissa miljö- och hälsofarliga avgaser påtagligt i ett livscykelperspektiv, även med hänsyn taget till utsläppen i tillverkningsledet. Ju tidigare byte, desto större minskning av växthusgasutsläppen.”
  • ”En snabbare utskrotning av dieselbilar skulle däremot inte ge motsvarande minskning av växthusgasutsläppen, under förutsättning att de körs med diesel som uppfyller reduktionsplikt fram till 2030 så som svensk lagstiftning var utformad 2022, och även resten av sin livslängd med diesel på 2030 år reduktionspliktsnivå. Om dieseln däremot har en låg reduktion av växthusgaser skulle ett snabbare byte mot elbil minska även dessa utsläpp.”

Forskarna betonar att en kortare livslängd, oavsett biltyp, skulle vara negativt från resurssynpunkt så länge bilar används som de gör idag. För att minska det motstående intresset menar forskaren istället att vi behöver se över vårt bilanvändande. Det skulle vara mer positivt om en personbil används av fler personer, och körs längre sträckor årligen.

Nödvändigt med elbilar

– Det är svårt att väga samman nyttor och kostnader för olika miljöeffekter, användning av material samt olycksrisker. Samtidigt behöver man försöka väga samman olika samhällsintressen. Det som studien framförallt visar är hur viktigt det är att styra bilinköpen från politiskt håll. När bilar väl satts på marknaden är de kvar i decennier och svåra att avveckla i förtid, säger Mats-Ola Larsson.

Livslängden på resurserna i fossilbilar och elbilar visar på stora skillnader. Materialen i elbilar kommer ha en betydande längre livslängd. När elbilen skrotas kommer batterierna också kunna användas i andra sammanhang, exempelvis energilager. Något som forskarna ser som positivt.

Forskarna slår däremot fast att det är viktigt att skifta över till elbilar när möjligheten ges. Därför rekommenderar forskarna att alla som köper en ny bil borde välja ett eldrivet fordon.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.