EU:s ”Gröna giv” innehåller satsning på elbilar och laddinfrastruktur – lovar direktiv för 2025 och framåt

EU är nära att enas om sin plan för att bli helt klimatneutrala fram till 2050. Under fredagen möte enades klimatministrarna delvis om klimatmålen, men valde att bolla vidare det viktigaste beslutet. Att redan 2030 sätta ett klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaserna med 55 procent jämfört med nivåerna 1990.

I en omfattande plan döpt till ”EU:s Gröna giv(EU Green Deal) föreslås flera konkreta åtgärder som mynnar ut i en ny tillväxtstrategi. Tillväxtstrategin säger att det inte får finnas några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, ekonomisk tillväxt ska frikopplas från resursförbrukning och inga människor eller platser ska lämnas utanför planen.

I den fördjupande handlingsplanen nämns utsläppsfria transporter som elbilar och ambitiösa mål att bygga ut laddinfrastrukturen. Även utsläppen från flyg och sjöfart ska minskas. Dessutom skriver man att subventioner av fossila bränslen bör upphöra och att man ska titta extra på att täppa igen eventuella kryphål i lagstiftningen.

Tydlig väg framåt för elbilen redan 2025

Handlingsplanen innehåller också tydliga krav på att uppnå utsläppsfri mobilitet. Det innefattar också billigare, mer tillgängliga och sundare alternativ för att åtgärda alla utsläppskällor.

Kommissionen kommer också att senast i juni 2021 föreslå en översyn av lagstiftningen om utsläpp av koldioxid från personbilar och lätta nyttofordon, så att det finns en tydlig väg från och med 2025 mot utsläppsfri mobilitet.

”För hållbara transporter krävs att trafikanterna först och främst erbjuds billigare, mer tillgängliga, sundare och renare alternativ till sina nuvarande mobilitetsvanor. Kommissionen kommer 2020 att anta en strategi för hållbar och smart mobilitet som inriktas på denna utmaning och åtgärdar alla utsläppskällor.”

Vidare beräknar man att det kommer att finnas ett behov av 1 miljon offentliga laddnings- och tankstationer för de 13 miljoner utsläppsfria och utsläppssnåla fordon som spås köra på vägarna i EU 2025. Speciellt fokus ska finnas för att täppa till luckor i infrastrukturen, särskilt för långresor och i glesbefolkade områden.

Besluten har bollats vidare till EU-ländernas stats- och regeringschefer och EU-toppmötet i december. Initialt kommer man då att fokusera på de kortsiktiga målen för 2030.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.